۱۳۹۵-۰۱-۳۱

شهرستان محمودآباد

شهرستان محمودآباد شهرستان محمودآباد | درباره شهرستان محمودآباد |  شمال شهرستان محمودآباد | شهرستان محمودآباد در شمال | شهرستان محمودآباد استان مازندران | شهرستان محمودآباد مازندران | شهرستان محمودآباد در شمال ایران محمودآباد استان مازندران معرفي شهرستان محمودآباد فهرست مندرجات ۱ – جغرافیای سیاسی ۲ – بخش سرخرود ۲.۱ – دهستان دابوئ شمالی ۲.۲ – دهستان هرازپی شمالی ۲.۳ – شهرها ۳ – بخش مرکزئ ۳.۱ – دهستان اهلمرستاق جنوبی ۳.۲ – دهستان اهلمرستاق شمالی ۳.۳ – دهستان هرازپی غربی ۳.۴ – شهرها جغرافياي سياسي[ویرایش] شهرستان محمودآباد در قسمت مركزي استان مازندران در ساحل درياچه خزر قرار دارد و حدود آن از شمال به درياچه خزر از جنوب به شهرستان آمل از غرب به شهرستان نور و از شرق به بخش فريدونكنارو شهرستان بابلسر ميباشد. اين شهرستان از سال ۱۳۵۱ با تصويب مجلس شوراي ملي به بخش تبديل شد و دابوي شمالي هراز پي شمالي و اهلمرستاق شمالي در محدوده آن قرار گرفت و به بخش هراز نامگذاري گرديد . از اين تاريخ به بعد با سرعت زياد پيشرفت نمود تا اينكه قابليت شهرستان شدن رايافت و در سال ۱۳۷۵ با تلاش مسئولان به شهرستان تبديل گرديدوبا نام شهرستان محمودآباد مستقل شد. تعداد جمعيت: تعداد جمعيت طبق سرشماري سال ۱۳۹۰ […]