۱۳۹۴-۱۱-۰۴

قانون پیش فروش آپارتمان

قانون پیش فروش آپارتمان،نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان قوانین پیش فروش پیش فروش آپارتمان ماده ١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیشفروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیشخریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیشفروش ساختمان» محسوب میشود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز میتوانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که بهموجب آن زمینی در اختیارشان قرار میگیرد، اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند: ١ـ سرمایهگذارانی که در ازای سرمایهگذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و بهموجب سند رسمی به آنان اختصاص مییابد. ٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که بهموجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند. ماده ٢ـ در قرارداد پیشفروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: ١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی ٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی […]