ساختمان پیش ساخته ویلایی
2016-01-28
فروش ویلا محمودآباد
2016-01-28

صدور پروانه ساختمانی

مراحل تقاضا و صدورپروانه ساختمانی

مراحل تقاضا و صدورپروانه ساختمان

مراحل تقاضا و صدورپروانه ساختمانی « ویژه روستاهای دارای دهیاری مصوب » توسط شرکت ساختمانی پی تا بام قایم

« بسمه تعالی »
مـرحله اول:
۱٫ تکمیل دقیق فرم ۰۱ ارایه شده از سوی دهیاری توسط مالک در دفتر دهیاری
۲٫ارایه کپی شناسنامه ـ کارت ملی مالک و یک برگ پوشه
۳٫ارایه کپی برابر اصل مدارک مالکانه (سند یا مبایعه نامه یا واگذارنامه) که به تایید شورای اسلامی روستا رسیده و فیش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضمیمه گردد.
۴٫ارایه نقشه (کروکی) زمین بطور دقیق و با تعیین حدود اربعه که به تایید مهندس نقشه بردار و شورای اسلامی روستا رسیده باشد. (۲ سری)
مـرحله دوم:
۵٫ استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط دهیاری
۶٫ درصورت مثبت بودن استعلام از بنیاد مسکن، نقشه دقیق ساختمان و پارکینگ پس از تایید و مهر نظام مهندسی توسط مالک به دهیاری ارایه گردد.
۷٫بازدید کارشناس فنی دهیاری از ملک و ارایه گزارش به دهیاری
* توجه : چنانچه در گزارش ناظر فنی قید شده باشد که در ملک یا نقصی وجود دارد، مالک باید نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.
۸٫استعلام از محیط زیست و درصورت لزوم از ادارات دیگر
۹٫بیمه حوادث کارگری ساختمان و ارایه اصل و کپی بیمه نامه به دهیاری
۱۰٫ پرداخت عوارض قانونی به حساب دهیاری روستا و ارایه یک نسخه فیش پرداختی به دهیاری
مـرحله سوم:
۱۱٫ تکمیل و جمع بندی مدارک و صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاری در اسرع وقت.
۱۲٫ تقاضای مالک جهت صدور عملیات پایان سفت کاری ساختمان و اقدام دهیار پس از گزارش ناظر فنی دهیاری
۱۳٫ تقاضای مالک جهت صدور پایان کار ساختمان و اقدام دهیار پس از گزارش کامل ناظر فنی دهیاری


ویژه روستاهای دارای دهیاری مصوب

مـرحله اول:
۱٫درخواست کتبی متقاضی به دهیاری روستا.
۲٫ کپی شناسنامه ـ کارت ملی متقاضی و یک برگ پوشه.
۳٫کپی برابر اصل مدارک مالکانه (سند یا مبایعه نامه یا واگذارنامه) که به تایید شورای اسلامی روستا رسیده و فیش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضمیمه گردد.
۴٫نقشه (کروکی) زمین بطور دقیق و با تعیین حدود اربعه که به تایید مهندس نقشه بردار و شورای اسلامی روستا رسیده باشد.

مـرحله دوم:
۵٫استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط دهیاری.
۶٫درصورت مثبت بودن استعلام از بنیاد مسکن، نقشه دقیق ساختمان و پارکینگ پس از تایید و مهر نظام مهندسی توسط مالک به دهیاری ارایه گردد.
۷٫ تایید و تکمیل فرم استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان.
۸٫ بازدید کارشناس فنی دهیاری از ملک و بنا و ارایه گزارش کامل به دهیاری.
* توجه : چنانچه در گزارش ناظر فنی قید شده باشد که در ملک یا بنا نقصی وجود دارد مالک باید نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.
۹٫ استعلام از محیط زیست و درصورت لزوم از ادارات دیگر.

مـرحله سوم:
۱۰٫تکمیل و جمع بندی پرونده توسط دهیاری و ارایه آن به بخشداری با نامه ممهور به مهر و امضای دهیار.
۱۱٫ طرح در جلسه کمیسیون، اخذ رای، اجرای رای، دریافت عوارض قانونی، ارایه خدمات به متقاضی.
* توجه : رای کمیسیون ماده ۹۹ قابل تجدید نظر نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید