برای کسب در آمد کافی یک مشاور املاک خوب باید چه کارهایی انجام دهد
2016-01-24
قانون پیش فروش آپارتمان
2016-01-24

برای خرید ملک موروثی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای خرید ملک موروثی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۱٫ لزوم ارائه اصل سند مالکیت۲٫ لزوم ارائه گواهی حصروراثت

۳٫ حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴٫ لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵٫ عدم وجوداشخاص محجور در بین وراثت

۶٫ ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷٫ پرداخت سهم هریک از وراث از مبلغ معامله

۸٫ لزم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

۹٫ درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آن ها اعم از گواهی حصر وراثت،وکالتنامه،قیم نامه ، مفصا حساب مالیات بر ارث،وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام معامله.

دیدگاهتان را بنویسید