قرارداد اجرای ساختمان -با مصالح
2016-01-30
فروش دامداری در آمل
2016-01-31

قرارداد پیمانکاری ویلا سازی

قرارداد پیمانکاری ویلا سازی

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
یک دستگاه ویلا در زمینی به مساحت ……………………. مترمربع طبق نقشه و طرح ضمیمه قرارداد
مدت قرارداد
از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. مدت ……………………. سال می باشد.
مبلغ قرارداد
مبلغ کل ……………………. ریال می باشد .
نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ……………………. ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از انجام ……………………. درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
وظایف و تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و نقشه ضمیمه قرارداد ویلای مورد نظر را با دقت و با مصالح عالی و با
کیفیت خوب درست تحویل دهد .
پیمانکار متعهد می شود براساس نقشه ها و محاسبات و دستورات کتبی کارفرما موضوع قرارداد را انجام
نماید ، در غیر این صورت هزینه تخریب و احداث مجدد به عهده پیمانکار خواهدبود .
پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجرای تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاء هر روز تاخیر مبلغ …………….
ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
تهیه کارگران متخصص و ساده و پرداخت حقوق و مزایای آنان ، تامین محل استراحت و خواب آنان ،
غذا و وسیله رفت و برگشت و جبران خسارت وارده توسط آنان و اشخاص ثالث در حین انجام کار به کارفرما
به عهده پیمانکار بوده ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
پیمانکار متعهد می شود هزینه کلیه مصالح ساختمانی و کلیه لوازم ساختمانی و ابزار کار و وسایل مورد
نیاز ذکر شده آنان را خود تهیه کرده و ویلا را جاروب کرده تحویل دهد .
پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید ، جوابگوی هرگونه
حوادث و خسارت ناشی از آن باشد ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک یک فقره آن معادل مبلغ پیش پرداخت و یک فقره دیگر معادل مبلغ
کل قرارداد تحویل کارفرما دهد که کارفرما بعد از اتمام قرارداد و تسویه کامل پیمانکار به او مسترد دارد .
پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد ، و
کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی و حفاظتی و غیره را رعایت نماید و
کلیه کسورات قانونی را پرداخت نماید .
پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص
حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نکند یا انتقال ندهد .
پیمانکار متعهد می شود و طبق نظر ناظر فنی که کارفرما معرفی می نماید ، اقدام نماید و دستور آن را به
موقع به اجرا بگذارد .
وظایف و تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می شود نهایتاً ظرف مهلت یک ماه از زمان امضاء این قرارداد به منظور صرفه جویی در وقت و همچنین رعایت حال پیمانکار از جهت انجام اقدامات مربوطه از قبیل پرداخت عوارض و مالیات ملک و دریافت پروانه ساخت از شهرداری و معرفی ناظر فنی جهت نظارت و در اختیار قراردادن محل کارگاه اقدام نماید . و در صورت تاخیر علاوه بر اضافه شدن بر صورت قرارداد ، مبلغ ………………….. ریال به عنوان خسارت به ازاء هر روز تاخیر به پیمانکار پرداخت نماید .
کارفرما متعهد می شود طبق مهلت مقرر در قرارداد وجوه و حق الزحمه را پرداخت نماید .
کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد و تسویه پیمانکار و تائید ناظر فنی کارفرما کلیه اسناد و ضمانت نامه های بانکی پیمانکار را به ایشان مسترد نماید .
فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف ……………………. روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .

دیدگاهتان را بنویسید